Loader
Stadgar
14536
bp-nouveau,page-template-default,page,page-id-14536,bridge-core-3.0.7,tribe-no-js,page-template-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22898,no-js

LK Gränslöst stadgar
Fastställda i samband med föreningsbildandet 2015-09-02

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning samt att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga).

Föreningen ska bedriva följande idrotter: Friidrott med huvudsaklig inriktning mot löpning.

Föreningen vill vara öppen för alla och ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott. Vi vill på alla nivåer bedriva löpning så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma löpningen inom föreningen i enlighet med följande attsatser:
• att den verkar i enlighet med ett gränslöst förhållningssätt vilket i praktiken innebär att alla som vill, oavsett ålder, kön, religion, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningen,
• att den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
• att de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för föreningen, dess verksamhet, upplägg och innehåll,
• att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Löparklubben (LK) Gränslöst
Föreningens organisationsnummer är: 802 497-3367
Föreningen har sin hemort/säte i Lekebergs kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska friidrottsförbundet samt Närkes Friidrottsförbund
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 augusti t.o.m den 31 juli.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.